| En
 


Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Πολιτική Απορρήτου)

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκπονείται για σκοπούς ενημέρωσης του κοινού, σε σχέση με την επεξεργασία που πραγματοποιείται από την Αστυνομία, στα προσωπικά τους δεδομένα, στο πλαίσιο των καθηκόντων και εξουσιών της. Περιγράφει επίσης, πως διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, έναντι της εν λόγω επεξεργασίας.

Σημειώνεται ότι, όπου αυτό είναι εφικτό, εφαρμόζονται και άλλες πολιτικές ενημέρωσης, όπου καταγράφονται περισσότερα στοιχεία, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Αστυνομία.

Ορισμοί
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο: Νοείται ότι το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, της σε όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας, ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου·

Επεξεργασία
σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, και περιλαμβάνει τη συλλογή, την καταχώριση, την οργάνωση, τη διάρθρωση, την αποθήκευση, την προσαρμογή ή τη μεταβολή, την ανάκτηση, την αναζήτηση πληροφοριών, τη χρήση, την κοινολόγηση με διαβίβαση, τη διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, τη συσχέτιση ή τον συνδυασμό, τον περιορισμό, τη διαγραφή ή την καταστροφή·

Υπεύθυνος επεξεργασίας
σημαίνει την αρμόδια αρχή η οποία, μόνη ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή την οικεία νομοθεσία··

Υποκείμενο των Δεδομένων
σημαίνει φυσικό πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα τυγχάνουν οποιασδήποτε επεξεργασίας.

Εκτελών την επεξεργασία

Σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή άλλο φορέα που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους του Υπευθύνου Επεξεργασίας.

Για ποιο σκοπό η Αστυνομία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα;

Η Αστυνομία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, κατά τη λειτουργία της και κατά την άσκηση των εξουσιών και καθηκόντων της, ως αυτές απορρέουν από αριθμό νομοθεσιών. Υπεύθυνος επεξεργασίας, για τα δεδομένα που επεξεργάζεται η Αστυνομία, είναι ο Αρχηγός Αστυνομίας.

Η επεξεργασία των δεδομένων, γίνεται για:

α) «Σκοπούς επιβολής του νόμου», και

β) «Γενικούς σκοπούς», που σχετίζονται με τις διοικητικές λειτουργίες της Αστυνομίας.

Οι σκοποί επιβολής του νόμου, μπορεί να περιλαμβάνουν την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων, το πλαίσιο δραστηριοτήτων για την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τη δέσμευση ή δήμευση παράνομων εσόδων ή άλλων συναφών περιουσιακών στοιχείων και ή την εκτέλεση ποινικών κυρώσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η Αστυνομία πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του ειδικού Νόμου 44(Ι)/20191 και όχι με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ).

Οι γενικοί σκοποί, μπορεί να περιλαμβάνουν τη διοίκηση προσωπικού, επαγγελματική υγεία και ευημερία, τη διαχείριση δημοσίων σχέσεων, δημοσιογραφίας, τις διαδικασίες πρόσληψης νέων μελών, τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων, μισθοδοσίας, συντάξεων, λογαριασμών, ελέγχου, ή τη παροχή υπηρεσιών της Αστυνομίας προς τους πολίτες, κ.ά. Σε αυτή την περίπτωση, η Αστυνομία πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων2 και του εθνικού εφαρμοστικού Νόμου 125(Ι)/20183.

Πότε είναι νόμιμη η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την Αστυνομία;

Το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υφίσταται και λειτουργεί η Αστυνομία Κύπρου, καθορίζεται από το Σύνταγμα, τον περί Αστυνομίας (N.73(I)/2004), καθώς και άλλες νομοθεσίες που της παρέχουν σχετικές εξουσίες.

Όταν η Αστυνομία Κύπρου επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επιβολής του Νόμου, η επεξεργασία αυτή γίνεται, τηρουμένων των προϋποθέσεων, που προνοούνται στα άρθρα 10 ή 12 του ειδικού Νόμου 44(Ι)/2019.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 10, η επεξεργασία των απλών προσωπικών δεδομένων, είναι νόμιμη, μόνο εάν και εφόσον τηρείται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωσή της.

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων·

(γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος από αρμόδια αρχή για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 3 του Νόμου 44(Ι)/2019, το οποίο βασίζεται στο ενωσιακό δίκαιο ή στην οικεία νομοθεσία.

Σύμφωνα, με το άρθρο 12 του Νόμου 44(Ι)/2019, η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή, δεδομένων που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις κλπ), επιτρέπεται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαία, με την επιφύλαξη των κατάλληλων διασφαλίσεων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων και εφόσον:

(α) Επιτρέπεται από το ενωσιακό δίκαιο ή την οικεία νομοθεσία, ή

(β) επιβάλλεται για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, ή

(γ) η επεξεργασία αυτή αφορά δεδομένα τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων.

Η Αστυνομία Κύπρου, επεξεργάζεται νόμιμα προσωπικά δεδομένα, απλά και/ή ειδικών κατηγοριών και για γενικούς σκοπούς, τηρουμένων των προϋποθέσεων που τίθενται στα άρθρα 6 ή 9 του Γενικού Κανονισμού της Προστασίας Δεδομένων ((ΕΕ) 2016/679).

Επί τούτου, στην εν λόγω νομοθεσία, καταγράφονται οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται, ώστε να είναι νόμιμη η εν λόγω επεξεργασία. Η επεξεργασία των απλών προσωπικών δεδομένων, είναι νόμιμη, όταν ισχύει, τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης,

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Αστυνομίας,

δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου,

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Αστυνομία.

Στο δε άρθρο 9 του ΓΚΠΔ, καταγράφονται οι προϋποθέσεις οι οποίες, θα πρέπει να ισχύουν, για να είναι επιτρεπτή η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σημειώνεται, ότι, οι εν λόγω προϋποθέσεις, μπορούν να εφαρμοστούν κατ’ αναλογία και για τα απλά προσωπικά δεδομένα, εάν δεν περιλαμβάνονται στο άρθρο 6, ως ανωτέρω. Μεταξύ άλλων, η επεξεργασία, είναι επιτρεπτή:

α) όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς,

β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας, εφόσον επιτρέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους ή από συλλογική συμφωνία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο παρέχοντας κατάλληλες εγγυήσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων,

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί,

δ) η επεξεργασία αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων,

ε) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα,

στ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος, βάσει του δικαίου της Ένωσης ή κράτους μέλους, το οποίο είναι ανάλογο προς τον επιδιωκόμενο στόχο, σέβεται την ουσία του δικαιώματος στην προστασία των δεδομένων και προβλέπει κατάλληλα και συγκεκριμένα μέτρα για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων.

Ποιες Αρχές διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αστυνομία;

Ο Αρχηγός Αστυνομίας, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας αριθμού Αρχείων (ηλεκτρονικής ή/και έντυπης μορφής), καθορίζει σχετική πολιτική για την τήρηση και επεξεργασία του κάθε Αρχείου, τηρώντας τις αρχές επεξεργασίας δεδομένων τις οποίες οφείλουν να τηρούν τα μέλη τους Αστυνομίας. Οι αρχές αυτές, είναι:

(α) η αρχή της «νομιμότητας», όπου δηλαδή τα δεδομένα, υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία,

(β) η αρχή του περιορισμού του «σκοπού», όπου τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο τους τους σκοπούς τους,

(γ) η αρχή της «ελαχιστοποίησης» των δεδομένων (παλαιότερα αρχή αναλογικότητας), όπου τα δεδομένα πρέπει να είναι τα κατάλληλα, συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία,

(δ) η αρχή της «ακρίβειας», όπου δηλαδή τα δεδομένα, όταν απαιτείται, πρέπει να επικαιροποιούνται,

(ε) η αρχή του «περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης», δηλαδή τα προσωπικά δεδομένα να διατηρούνται για το αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού της συλλογής τους,

(στ) η αρχή της «ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας», όπου τα δεδομένα, υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που διασφαλίζει την ασφάλειά τους, με την χρήση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Τι είδους δεδομένα επεξεργάζεται η Αστυνομία Κύπρου;

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η Αστυνομία Κύπρου, περιλαμβάνουν «απλά» δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα «ειδικών κατηγοριών» (ευαίσθητα).

Οι κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται η Αστυνομία Κύπρου, μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως:

  • προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου, αριθμό δελτίου ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου,
    • αριθμός εγγραφής αυτοκινήτου,
    • πληροφορίες που λαμβάνονται από διάφορες πηγές,
    • λεπτομέρειες παραπόνων, συμβάντων και ατυχημάτων,
    • φυσικά αναγνωριστικά, όπως DNA, δακτυλικά αποτυπώματα και άλλα γενετικά δείγματα,
    • δεδομένα εικόνας, ήχου και βίντεο.
Τα προσωπικά δεδομένα ειδικών κατηγοριών μπορεί να περιλαμβάνουν:
  • φυλετική ή εθνοτική καταγωγή,
    • θρησκευτικές πεποιθήσεις ή παρόμοια φύση,
    • σωματική ή ψυχική υγεία,
    • γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα.
Νοείται ότι, η εν λόγω επεξεργασία πραγματοποιείται, στο πλαίσιο των εξουσιών και καθηκόντων της Αστυνομίας, για πρόσωπα που απασχολούν την Αστυνομία και ανάλογα από την υπό διερεύνηση υπόθεση και/ή για την διεκπεραίωση των διοικητικών λειτουργιών της.

Σε κάθε περίπτωση, η Αστυνομία Κύπρου, θα χρησιμοποιήσει μόνο συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα /πληροφορίες, που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης νόμιμης δραστηριότητας/ενός καθήκοντος.

Για ποια πρόσωπα, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα η Αστυνομία;

Η επεξεργασία μπορεί να αφορά διάφορες κατηγορίες προσώπων, όπως:

  • Θύματα,
    • μάρτυρες,
    • υπόπτους,
    • καταδικασθέντες,
    • καταγγέλλοντες,
    • παραβάτες,
    • συγγενείς, κηδεμόνες και συνεργάτες του εμπλεκόμενου προσώπου,
    • συνεργάτες της Αστυνομίας, σύμβουλοι και άλλοι επαγγελματίες εμπειρογνώμονες.
Στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των διοικητικών της λειτουργιών, η Αστυνομία, επεξεργάζεται δεδομένα, που αφορούν τα μέλη της, πολίτες – αιτητές για πρόσληψη, συνεργάτες, προμηθευτές κλπ.

Από ποιους συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα η Αστυνομία;

Η Αστυνομία Κύπρου, μπορεί να συλλέγει τα δεδομένα απ’ ευθείας από τα υποκείμενα των δεδομένων ή από άλλες πηγές, όπως:

  • Άλλες Αρχές επιβολής του νόμου (Τμήμα Τελωνείων, ΜΟΚΑΣ, Τμήμα Φορολογίας)
    • Διεθνείς υπηρεσίες και αρχές επιβολής του Νόμου
    • Δικαστήρια
    • Φυλακές
    • Ασφαλιστικές εταιρίες
    • Νομικούς εκπροσώπους
    • Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
    • Συγγενείς, κηδεμόνες ή άλλα άτομα που σχετίζονται με το άτομο
    • Κυβερνητικές Υπηρεσίες
    • Δημοτικές Αρχές
    • Εκπαιδευτικά ιδρύματα, ιδρύματα κατάρτισης και εξεταστικά όργανα
    • Μη Κυβερνητικές οργανώσεις
    • Ερευνητικούς Οργανισμούς και ερευνητές
    • Προμηθευτές, παρόχους αγαθών ή υπηρεσιών
Πώς συλλέγει προσωπικά δεδομένα η Αστυνομία;

Η Αστυνομία Κύπρου συλλέγει προσωπικά δεδομένα, είτε απευθείας από τα Υποκείμενα των δεδομένων, είτε με άλλους τρόπους, ανάλογα με τις περιστάσεις, όπως για παράδειγμα:

  • συνομιλίες με πολίτες (αυτοπροσώπως ή μέσω τηλεφώνου),
    • από γραπτή επικοινωνία με πολίτες (π.χ. επιστολές, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης),
    • από συμπλήρωση διαφόρων αιτήσεων/εντύπων πολιτών (π.χ. αιτήσεις για πρόσληψη στην Αστυνομία, παροχή λευκού ποινικού μητρώου),
    • από τη λήψη παραπόνων/καταγγελιών
    • από       την  διερεύνηση  συμβάντων/παραπόνων    (π.χ. καταθέσεις προσώπων, συστήματα ΚΚΒΠ).
Σε ποια μορφή τηρούνται τα προσωπικά δεδομένα από την Αστυνομία;

Τα δεδομένα είναι πιθανό να διατηρούνται σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένης και ηλεκτρονικής μορφής σε ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης, όπως σκληρούς δίσκους ηλεκτρονικών υπολογιστών, φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, εξυπηρετητές, σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και σε αρχεία που τηρούνται σε έντυπη μορφή.

Πόσο καιρό διατηρεί η Αστυνομία τα προσωπικά δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού, ή των σκοπών, για τους οποίους έχουν συλλεγεί.

Η Αστυνομία διατηρεί δεδομένα σύμφωνα με την πολιτική διατήρησης εκάστου Αρχείου, στο οποίο βρίσκονται καταχωρημένα τα δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεδομένων, το περιεχόμενο, τα σχετικά αρχεία και τους σκοπούς για τους οποίους η Αστυνομία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα.

Σε ποιους μπορεί η Αστυνομία, να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα;

Τόσο για τους σκοπούς επιβολής του νόμου, όσο και για τους γενικούς σκοπούς, η Αστυνομία Κύπρου, δύναται να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα, σε αριθμό παραληπτών, που έχουν νόμιμο δικαίωμα επεξεργασίας.

Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει γνωστοποιήσεις σε τους Αρχές Επιβολής του Νόμου, τόσο σε τοπικό, όσο και διεθνές επίπεδο, Οργανισμούς / Υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται σε πρωτοβουλίες πρόληψης του εγκλήματος, υποστηρικτικές υπηρεσίες θυμάτων και σε φορείς ή άτομα που είναι συνεργάτες ή εργάζονται για λογαριασμό της Αστυνομίας (εργολάβοι πληροφορικής, ερευνητικοί ή εκπαιδευτικοί οργανισμοί).

Η Αστυνομία Κύπρου μπορεί να αποκαλύψει δεδομένα σε φορείς ή άτομα, όταν αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο και απαραίτητο για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος, προσώπου. Η κοινοποίηση/διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων, πραγματοποιείται κατά περίπτωση και με τη χρήση μόνο των απολύτως αναγκαίων στοιχείων (προσωπικών δεδομένων), που απαιτούνται και είναι κατάλληλα, για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού και με τις απαραίτητες διασφαλίσεις για την προστασία τους.

Πως η Αστυνομία διατηρεί τα δεδομένα ασφαλή;

Η Αστυνομία Κύπρου λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και ως εκ τούτου, μέσω κατάλληλων τεχνικών, οργανωτικών και διοικητικών μέτρων, διασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, προς συμμόρφωση στη νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Με σκοπό την εξασφάλιση ότι τα προσωπικά δεδομένα που η Αστυνομία έχει συλλέξει, θα υποστούν επεξεργασία με ασφάλεια, έχουν θεσπιστεί κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, με σκοπό την αποτροπή της απώλειας, της χρήσης ή της πρόσβασης των προσωπικών δεδομένων με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, τροποποίηση ή αποκάλυψη. Επιπλέον, η Αστυνομία, έχει περιορίσει την πρόσβαση στα μέλη, ή συνεργάτες της, μόνο στα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία, από την φύση της εργασίας/καθηκόντων τους, να γνωρίζουν.

Επιπρόσθετα, λαμβάνει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων ελέγχου και εποπτείας. Τα μέτρα αυτά υπόκεινται σε διαρκή διαχείριση και βελτίωση, ώστε να διασφαλίζεται η επικαιροποιημένη ασφάλεια των δεδομένων.

Ποια δικαιώματα έχει το υποκείμενο των δεδομένων;

Το κάθε πρόσωπο που είναι υποκείμενο των δεδομένων, έχει αριθμό δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από την οικεία νομοθεσία, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και κατέχονται από την Αστυνομία.

Με σκοπό την υποβοήθηση των υποκειμένων των δεδομένων στην εξάσκηση των δικαιωμάτων της, η Αστυνομία Κύπρου έχει θεσπίσει σχετική διαδικασία.

Πως διαχειρίζεται η Αστυνομία τυχόν διαρροές προσωπικών δεδομένων;

Η νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων, εισάγει την υποχρέωση γνωστοποίησης στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της παραβίασης των προσωπικών δεδομένων και σε ορισμένες περιπτώσεις, την γνωστοποίηση της παραβίασης στο υποκείμενο των δεδομένων, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση.

Η Αστυνομία, έχει προχωρήσει στην εκπόνηση διαδικασίας γνωστοποίησης περιστατικού παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Αστυνομία, ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων (πρόσωπο), όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Η Αστυνομία Κύπρου, στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, όπου μεταξύ άλλων καθηκόντων που έχει, διασφαλίζει ότι οι πολιτικές της Αστυνομίας, σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, συνάδουν με την εκάστοτε νομοθεσία.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αστυνομίας, για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους και με την άσκηση των δικαιωμάτων που τούς παρέχονται δυνάμει της νομοθεσίας προστασίας δεδομένων.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη,

Αρχηγείο Αστυνομίας, 1478 Λευκωσία

Ή Τηλέφωνο: 22607824/25

FAX: 22607895

Email: dpopolice@police.gov.cy

Αναθεώρηση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η παρούσα Πολιτική δύναται να αναθεωρείται, όταν κρίνεται αναγκαίο από την Αστυνομία Κύπρου.


Πολιτική Απορρήτου.pdf