Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


‘Εντιμε κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,

Κύριε Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο,

Κύριε Αναπληρωτή Καθηγητά,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,

Κυρίες και κύριοι

Καλησπέρα σας.

Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω θερμά τον Επικεφαλής και τα υπόλοιπα μέλη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρογια την ευκαιρία που μας δίδετενα συμμετάσχουμεκαι να καταθέσουμε τη δική μας συνεισφορά, να δώσουμε,αν θέλετε, το στίγμα μας στην αποψινή συζήτηση, η οποία πραγματεύεται τα καίρια ζητήματα της ασφάλειας, της δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας του πολίτη στον κοινό ευρωπαϊκό μας χώρο.

Στη δική μου τοποθέτηση πρόκειται να αναπτύξω το θέμα της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίαςκαι τον βαρυσήμαντο ρόλοπου ο συγκεκριμένος τομέας διαδραματίζει στη σύγχρονη αστυνόμευση,υπό τις σημερινές παγκόσμιες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, όσον αφορά την αντιμετώπιση του σοβαρού, οργανωμένου και διεθνικού εγκλήματος. Εν συνεχεία, θα προβώ σε μία εκτενή αναφορά για τη συμβολή της Αστυνομίας Κύπρου στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο πλαίσιο υλοποίησης της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.

Σε αδρές γραμμές, ο όρος Διεθνής Αστυνομική Συνεργασία αφορά την προώθηση και την εδραίωση αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων εθνικών αστυνομικών αρχών των χωρών σε ευρωπαϊκό καιδιεθνές επίπεδο, προκειμένου οι δράσεις για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του σοβαρού, οργανωμένουκαι διεθνικούεγκλήματος να είναι περισσότερο αποτελεσματικές. Η συνεργασία αυτή, στην οποία εμπλέκονται οι αστυνομικές, τελωνειακές και άλλες αρχές επιβολής του νόμου, επικεντρώνεται κατά βάση στις σοβαρές μορφές εγκληματικότητας, με κυριότερες την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η παράνομη μετανάστευση, η διακίνηση ναρκωτικών, η εμπορία ανθρώπων και τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο.

Στις μέρες μας η ανάπτυξη και συνεχής ενδυνάμωση του τομέα της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση τωνπολλαπλών και πολυεπίπεδων προκλήσεων που καλούνται να διαχειριστούν οι αρχές επιβολής του νόμου και οι κοινωνίες στην ολότητά τους. Η αποστολή των αστυνομικών οργανισμών έχει καταστεί στις μέρες μαςακόμη πιο πολυδιάστατη και πολύπλοκη και εκ των πραγμάτων η διεθνής αστυνομική συνεργασίαθα πρέπει ν’ αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής αστυνομικής πρακτικής στην πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος.

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν επιταχύνει και επεκτείνει διεθνώς τη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος στη νόμιμη οικονομία, ενώ έχουνεπίσης συμβάλειστην εμφάνιση νέων μορφών εγκλήματος. Οι εγκληματικές οργανώσεις έχουν διευρύνει σημαντικά τη δράση τους, εκμεταλλευόμενες τις ευκαιρίες που παρέχει η κατάργηση των εσωτερικών συνόρων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, καθώς και το διαδίκτυο π.χ. μέσω του λεγόμενου ‘darknet’, ενός αυτόνομου «υπόγειου» ιστού, ο οποίος λειτουργεί υπό καθεστώς πλήρους ανωνυμίας, προσφέροντας την «ασφάλεια» που χρειάζονται ομάδες που δραστηριοποιούνται σε διάφορες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά ακόμη και διεθνή δίκτυα τρομοκρατίας.

Στο σύγχρονο λοιπόν και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, για να διασφαλίζεται αποτελεσματική αντίδρασηστα νέα δεδομένα του εγκλήματοςγια να επιτυγχάνεται ο πρωταρχικός στόχος της παροχής στους πολίτες, υψηλού επιπέδου προστασία, απαιτείται όσο ποτέ προηγουμένως, στενή συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η αστυνομική συνεργασία βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα, μέσω της ενεργούς συμμετοχής όλων των αρμοδίων φορέων των κρατών μελών.ΗΕυρωπαϊκή ΄Ενωση, πέραν των διακρατικών συνεργασιών, προχώρησε στη δημιουργία αριθμού θεσμικών οργάνων, με κυριότερο τον οργανισμόEuropol, τον ακρογωνιαίο λίθο, θα έλεγα, του όλου οικοδομήματος για την εσωτερική ασφάλεια, που βασικό στόχο έχει την υποστήριξη και ενίσχυση της δράσης των αρμοδίων αρχών των Κρατών – Μελών και της αμοιβαίας συνεργασίας για την πρόληψη και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων μορφών σοβαρού εγκλήματος που επηρεάζουν τα κράτη μέλη της.

Ωστόσο, η ανάγκη για διεθνή αστυνομική συνεργασία εκτείνεται πολύ πέραν της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάγκη αυτή έτυχε αναγνώρισης από την πρώτη δεκαετία του εικοστού αιώνα. Έτσι το 1923 ιδρύθηκε η INTERPOL, ο μεγαλύτερος σήμερα Διεθνής Οργανισμός Αστυνομικής Συνεργασίας με 193 Κράτη - Μέλη.

Η διεθνής αστυνομική συνεργασία λοιπόν, διέπεται από Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας ή Πολυμερείς Συμβάσεις και επιτυγχάνεται κυρίως ή ως επί το πλείστον με τη χρήση των μηχανισμών της ΕUROPOL και της INTERPOL. Θα ήταν παράλειψη ωστόσο η μη επισήμανση ότι συχνά παρουσιάζονται προβλήματα στη διεθνή συνεργασία, κυρίως με τις τρίτες χώρες ή με τρίτες χώρες που η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει υπογράψει σχετικές συμφωνίες.

Αρκετά συχνά, αιτήματα που αφορούν υπηκόους τρίτων χωρών διαβιβάζονται μέσω της INTERPOL και είτε δεν απαντώνται, είτε λαμβάνεται απάντηση κατόπιν μεγάλου χρονικού διαστήματος, με ότι αυτό συνεπάγεται για την πορεία, για παράδειγμα, διερεύνησης μιας υπόθεσης.

Θεωρώ αναγκαίο στο σημείο αυτό, να προβώ σε μία γενική και όσο το δυνατόν σφαιρική παρουσίαση της συμβολής της Αστυνομίας Κύπρου μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών και της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, στην πρόληψη και αντιμετώπιση των βασικών μορφών του σοβαρού, οργανωμένου και διεθνικού εγκλήματος.

Τρομοκρατία

‘Οσον αφορά την απειλή της τρομοκρατίας, η Κύπρος κατατάσσεται διαχρονικά στις χώρες χαμηλού μέχρι μέτριου κινδύνου. Στο παρόν στάδιο δεν αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα σε σχέση με το εν λόγω ζήτημα, ενώ από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 δεν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε τρομοκρατική επίθεση στην Κύπρο.

Εντούτοις, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς και οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στην καρδιά της Ευρώπης,αναμφίβολα επηρεάζουν την Κύπρο και μεταβάλλουν αναλόγως, το μέγεθος της απειλής. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, λαμβάνουμε σειρά προληπτικών μέτρων με στόχο να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τέτοιων ενεργειών στον τόπο μας και αλλού, στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας που υπάρχει. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μετά και τα πρόσφατα τρομοκρατικά χτυπήματα στο Παρίσι και στις Βρυξέλες, έχουμε προβεί εκ νέου σε αξιολόγηση των μέτρων και σε ανάλογη αναπροσαρμογή και εντατικοποίησή τους.

Παραδείγματα διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας στον τομέα της τρομοκρατίας

Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο σοβαρές υποθέσεις που διερεύνησε και εξιχνίασε η Αστυνομία Κύπρου το 2012 και το 2015, οι οποίες αποτελούν παραδείγματα επιτυχούς διεθνούς συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι εν λόγω υποθέσεις σχετίζονται με την τρομοκρατική δραστηριότητα της οργάνωσης Hezbollah. Η πρώτη υπόθεση αφορούσε μέλος της Hezbollahμε δραστηριότητα στην Κύπρο, το οποίο καταδικάστηκε σε τετραετή φυλάκιση. Η δεύτερη σχετίζεται με την ανεύρεσημεγάλης ποσότητας νιτρικής αμμωνίας και τη σύλληψη μέλους της εν λόγω οργάνωσης, το οποίο καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης έξι χρόνων.

Οργανωμένο έγκλημα

Εστιάζοντας στο σημείο αυτό της τοποθέτησής μου, στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος θα ήθελα καταρχάς να επισημάνω, ότι λόγω της ιδιαιτερότητας και της πολυπλοκότητας που παρουσιάζει η εγκληματική αυτή δραστηριότητα, η ύπαρξη ενός κοινά αποδεκτού ορισμούσε διεθνές επίπεδο καθίσταται δύσκολη. Γενικά όμως και παρά τις κατά καιρούς εννοιολογικές διακυμάνσεις, οργανωμένο έγκλημα θεωρείται «η οργάνωση προσώπων που έχει σαν σκοπό την άσκηση εγκληματικής δραστηριότητας σε διαρκή βάση, προκειμένου να αποκομίσει οικονομικά οφέλη. Εάν η δράση των εγκληματικών δραστηριοτήτων είναι ανεξάρτητη από τα εθνικά σύνορα τότε μπορεί να χαρακτηριστεί και ως διεθνικό οργανωμένο έγκλημα».

Όσον δε αφορά τη νομική προσέγγιση του θέματος, το οργανωμένο έγκλημα ορίζεται ανάλογα με τους νόμους της κάθε χώρας.

Ανασκοπώντας λοιπόν την επικρατούσα κατάσταση στην Κύπρο αναφορικά με το οργανωμένο έγκλημα, συμπεραίνουμε ότι υπάρχει οργανωμένο έγκλημα, στη βάση των άρθρων 63Α και 63Β του Ποινικού Κώδικα δηλαδή της παράνομης εγκληματικής οργάνωσης και πιο συγκεκριμένα της διαρθρωμένης ομάδας τριών ή περισσοτέρων προσώπων, η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί με σκοπό την τέλεση ποινικών αδικημάτων που τιμωρούνται με μέγιστη ποινή φυλάκισης τουλάχιστο τριών ετών.

Ωστόσο, οι εγκληματικές αυτές οργανώσεις είναι περιορισμένες και δραστηριοποιούνται κυρίως :
- στην προστασία νυκτερινών κέντρων (φρουροί ασφαλείας),
- στην εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών,
- σε θέματα εισπράξεων χρημάτων για λογαριασμό τρίτων,
- στον ηλεκτρονικό τζόγο.


Για την καταπολέμηση αυτών των παράνομων εγκληματικών οργανώσεων λαμβάνονται τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της συλλογής πληροφοριών, ελέγχων, επιχειρήσεων και διώξεων όπου εξασφαλίζεται ικανοποιητική μαρτυρία. Ωστόσο, έχοντας υπόψη ότι ένεκα της φύσης και του τρόπου λειτουργίας των εγκληματικών ομάδων, καμία χώρα κατάφερε να καταπολεμήσει αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα με την δραστηριοποίηση αποκλειστικά και μόνο της Αστυνομίας, αποφασίστηκε πρόσφατα, σε πολιτικό επίπεδο, η δημιουργία ομάδας «TaskForce», η οποία θα αποτελείται από λειτουργούς της Αστυνομίας Κύπρου και άλλων Τμημάτων και Υπηρεσιών του Κράτους. Απώτερος στόχος για την επιτυχή καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος πρέπει να είναι η αποδόμηση των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, στοχεύοντας παράλληλα στην κατάσχεση-δήμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους, που αποκτήθηκε με παράνομα μέσα.

Σε γενικές γραμμές, δεν αντιμετωπίζονται ιδιαίτερα προβλήματα σ’ ότι αφορά στην ευρωπαϊκή και διεθνή συνεργασία για θέματα οργανωμένου εγκλήματος. Ωστόσο, επί τη ευκαιρία της παρούσας τοποθέτησής μου θα ήθελα να τονίσω την αναγκαιότητα νομοθετικών αλλαγών που θα βελτίωναν περαιτέρω την αποτελεσματικότητά μας σε εθνικό επίπεδο και κατ’ επέκταση σ’ ότι αφορά τον τομέα της διεθνούς συνεργασίας.

Παράνομη μετανάστευση

Ένα ακόμη,καθόλα φλέγον ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η παράνομη μετανάστευση.

Πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως Αστυνομία λόγω της γεωγραφικής θέσης της χώρας μας. Ας μη μας διαφεύγει το γεγονός ότι η παράνομη μετανάστευση δεν περιορίζεται στη διακίνηση προσώπων αλλά είναι συνυφασμένη και μεδιάφορες μορφές του διεθνικού εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων, της εμπορίας προσώπων, της παράνομης διακίνησης μεταναστών, του οργανωμένου εγκλήματος γενικότερα, ακόμη και της τρομοκρατίας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των παράνομων μεταναστών καταφθάνει στις περιοχές όπου οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκούν αποτελεσματικό έλεγχο λόγω της κατοχής του 37% της επικράτειας της Κύπρου από την Τουρκία. Το γεγονός αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην πάταξη της παράνομης μετανάστευσης και άλλων εγκλημάτων.

Σε ότι αφορά τη διεθνή συνεργασία, ηΑστυνομία Κύπρου συμμετέχει σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Οργανισμού φύλαξης συνόρων FRONTEX.Εμπορία προσώπων

Ως Αστυνομία Κύπρου έχουμε έγκαιρα αναγνωρίσει την αναγκαιότητα διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση και καταστολή της εμπορίας προσώπων, μίας από τις πλέον ειδεχθείς μορφές παραβίασης των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου πολυμορφικού φαινομένου το οποίο διοχετεύει τεράστια κέρδη στα διεθνή δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος.

Πριν από δύο περίπου χρόνια θέσαμε ως ένα εκ των στόχων ύψιστης προτεραιότητάς μας, την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του εγκλήματος της εμπορίας προσώπων, λαμβάνοντας υπόψη, τόσο τησοβαρότητα των αδικημάτων αυτής της υφής, όσο και την αρνητική εικόνα που επικρατούσε για μεγάλο χρονικό διάστημαγια την χώρα μας ένεκα της υποβαθμισμένης θέσης που κατείχε στις σχετικές ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης των Η.Π.Α.

Τον Μάρτιο του 2015 λοιπόν, προχωρήσαμε σε αναβάθμιση του Γραφείου Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων, το οποίο λειτουργεί από το 2004. Ουσιαστικά, πέραν από τον συντονιστικό ρόλο που είχε μέχρι πρότινος, το συγκεκριμένο Γραφείο απέκτησε παράλληλακαι επιχειρησιακό χαρακτήρα, μέσω της ενίσχυσής του με επιπρόσθετο και έμπειρο σε ανακριτικά καθήκοντα, προσωπικό.

Αυτή η απόφαση για αλλαγή έχει συμβάλει σε σημαντικό βαθμό στην αναβάθμιση της χώρας μας από το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α., στο πλαίσιο της Ετήσιας ΄Εκθεσης Αξιολόγησης που πραγματοποιεί σχετικά με την κατάσταση της εμπορίας προσώπων σε κάθε χώρα.

Επιπλέον, η τιμητική διάκριση «TraffickinginPersonsReportHero 2016” που απονεμήθηκε από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών κ. JohnKerry στις 30/6/2016, στην Υπεύθυνη του Γραφείου, Υπαστυνόμο Ρίτα Σούπερμαν, αποτελεί μία ακόμη επισφράγιση και αναγνώριση των προσπαθειών μας κατά της εμπορίας ανθρώπων.

Ηλεκτρονικό Έγκλημα

Αξιοσημείωτη δραστηριότητα παρουσιάζει επίσης η Αστυνομία Κύπρου στον τομέα Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,δεδομένηςτης αυξητικής τάσης που παρατηρείται τόσοσε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, στα εγκλήματα διαδικτύου και της θυματοποίησης οργανισμών, εταιρειών, κυβερνήσεων, φυσικών προσώπων και κυρίως παιδιών. Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφέρω ότι σημαντική ήταν η συμβολή του Γραφείου Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας Κύπρου στην εξιχνίαση κάποιων πολύ σοβαρών υποθέσεων με διεθνείς προεκτάσεις σε σχέση με εγκλήματα διαδικτύου, για τις οποίες δόθηκαν τα εύσημα στην Αστυνομία Κύπρου από το FBIκαι τη Europol.

Oι διαστάσεις που μπορεί να λάβει η εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο, θεωρώ ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν προσδιοριστεί. Εκείνο που πρέπει να σημειωθεί είναι η έντονη ανησυχία οργανισμών, όπως η INTERPOL και η EUROPOL σε ότι αφορά στην ανεξέλεγκτη, όπως παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο, χρήση του διαδικτύου και των συναφών τεχνολογιών για τη διάπραξη ή διευκόλυνση της διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, που πολλές φορές εμπίπτουν στο διεθνικό οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Η ανωνυμία που προσφέρει το διαδίκτυο (‘Darknet’) και η κρυπτογράφηση δεδομένων και επικοινωνίας είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Αρχές Επιβολής του Νόμου για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Ο μοναδικός τρόπος αποτελεσματικής και επιτυχούς ανταπόκρισης σε αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση είναι η ανάπτυξη συνεργασιών για τη συνεχή ροή επικαιροποιημένων γνώσεων, ανάλογου εξοπλισμού και προγραμμάτων με άλλες χώρες, τηEUROPOL καιτην ΙΝΤΕRPOL, κάτι που πράττουμε με επιτυχία, θα πρέπει να πω.

Ναρκωτικά

Στο τελευταίο μέρος της τοποθέτησής μου θα επικεντρωθώ σε ένα ακόμη μείζον θέμα, αυτό της εμπορίας, διακίνησης και χρήσης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,σε συνάρτηση πάντοτε με τον τομέα της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.

Τα αποτελέσματα της συνεργασίας της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, με αντίστοιχες Υπηρεσίες, καθώς και διεθνείς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς είναι εμφανή και σημαντικά και αξιολογούνται ως πολύ θετικά από την Αστυνομία.Σε αρκετές επιτυχίες της ΥΚΑΝ, με διεθνείς προεκτάσεις, η συμβολή αυτής της συνεργασίας, υπήρξε καθοριστική.

Σε γενικές γραμμές, οι τρέχουσες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στον τομέα των ναρκωτικών, μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Δεν θα αναφερθώ σε αυτές λόγω χρόνου.

Βάσει ωστόσο των στοιχείων και δεδομένων που βρίσκονται ενώπιον μας και χρίζουν άμεσης και αποτελεσματικής διαχείρισης, συνειδητοποιούμε την αναγκαιότητα διαρκούς ενδυνάμωσης της διεθνούς συνεργασίας και στον τομέα των ναρκωτικών, γι’ αυτό και η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι συνεχής, οργανωμένη και συστηματική.

***

Κυρίες και κύριοι,

Στην τοποθέτησή μου έχω προσπαθήσει να δώσω μία όσο το δυνατό, στο πλαίσιο του διαθέσιμου χρόνου, σφαιρική εικόνα για το επίπεδο και τις διάφορες πτυχές της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και τη σημασία της στην καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, στη βάση κατά κύριολόγο της στρατηγικής, τωνπρωτοβουλιών και των εμπειριών μας όσον αφορά τον υπό εξέταση τομέα. Δεδομένου ότι οι προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών είναι συνεχείς και οι εξελίξεις που τις επηρεάζουν, πολύ συχνά καταιγιστικές, η Διεθνής Αστυνομική Συνεργασία κατ’ ουδένα λόγο μπορεί να είναι ένας στατικός τομέας. Τουναντίον, συνεχώς δοκιμάζεται και βρίσκεται ενώπιον νέων δεδομένων. Μαζί, δοκιμάζεται η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα των αρχών επιβολής του νόμου και των συναφών οργανισμών και σωμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι λοιπόν απολύτως αναγκαίο, να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση, μέσω διαρκών διεργασιών και πρωτοβουλιών στον τομέα της μεταξύ μας συνεργασίας ως αναγκαία προϋπόθεση για μία Ευρώπη και έναν κόσμο όπου θα επικρατήσουν οι αρχές της ελευθερίας, της ασφάλειας της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα κόσμο που οραματιζόμαστε και για τον οποίο οφείλουμε όλοι, αρχές και οργανισμοί επιβολής του νόμου, κυβερνήσεις, οργανωμένα κοινωνικά σύνολα και πολίτες, να οικοδομήσουμε και να εδραιώσουμε, για ένα πραγματικά ελπιδοφόρο μέλλον.

Σας ευχαριστώ.