| En
 

Ο περί Οδικής Ασφαλείας Νόμος του 1986 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Ν. 174/8625.7.18 Ν.174 86 ΙΣΧΥΕΙ.pdf