Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Πληροφορικής


Αρμοδιότητες και Ευθύνες

Κλάδος Δικτύων και Τεχνικής Υποστήριξης

Ο Κλάδος Δικτύων και Τεχνικής Υποστήριξης υπάγεται στον Υποδιευθυντή Διοίκησης και ασχολείται με τη διαχείριση του Κεντρικού Δικτύου της Αστυνομίας και άλλων δικτύων, όπως το διαδίκτυο, το δίκτυο της Interpol, Europol και το δίκτυο Σένγκεν. Επίσης, καταπιάνεται με την εγκατάσταση, συντήρηση και υποστήριξη εσωτερικών (intranet) και εξωτερικών (extranet) δικτύων επικοινωνίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Ο Κλάδος Δικτύων και Τεχνικής Υποστήριξης έχει την ευθύνη για εγκατάσταση και συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού που διαθέτει η Αστυνομία. Επιπλέον, καταγίνεται με τη καταγραφή και δρομολόγηση προς επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του μηχανογραφικού εξοπλισμού και την παροχή 24ώρης τεχνικής υποστήριξης.

Επιγραμματικά, τα μέλη που στελεχώνουν τα Γραφεία του Κλάδου εκτελούν τα πιο κάτω καθήκοντα:

• Γραφείο Ασφάλειας Δικτύου: Έλεγχος δικτύου και εξοπλισμού σε θέματα ασφάλειας, διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της υπηρεσίας διαδικτύου, εγκατάσταση εξοπλισμού, όπως διακομιστές (routers), μεταγωγείς (Ethernet switches) και εξυπηρετητές (servers), αναβάθμιση λογισμικών, αλλά και υποστήριξη συστημάτων.

• Γραφείο Επιτηρητών Τεχνικής Υποστήριξης: Έλεγχος του Κεντρικού Συστήματος της Αστυνομίας (Κ.Σ.Α), έλεγχος και ετοιμασία αντιγράφων (back-ups) του Συστήματος Αυτοματοποίησης Γραφείου, του Κ.Σ.Α, των εξυπηρετητών αεροδρομίων και του Α.Σ.Α.Δ.Α., παροχή τηλεφωνικής υποστήριξης πρώτου επιπέδου στους χρήστες και καταχώρηση προβλημάτων.

• Γραφείο Εξοπλισμού και Εφοδίων: Χρεοπίστωση αναλώσιμων υλικών, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκτυπωτών, παραλαβή και έκδοση κινητής περιουσίας και παραλαβή και προώθηση μηχανογραφικού εξοπλισμού για αχρήστευση.

• Γραφείο Τεχνικών: Εγκατάσταση και επιδιόρθωση μηχανογραφικού εξοπλισμού, παροχή τηλεφωνικής τεχνικής υποστήριξης σχετικά με το μηχανογραφικό εξοπλισμό αλλά και συντήρηση και ανανέωση της βάσης δεδομένων των μικροϋπολογιστών.

Κλάδος Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων

Ο Κλάδος Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων υπάγεται στον Υποδιευθυντή Επιχειρήσεων και ασχολείται με την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία των εφαρμογών του Κεντρικού Συστήματος της Αστυνομίας (Κ.Σ.Α). Επίσης, καταπιάνεται με την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού του Τμήματος σε θέματα μηχανογράφησης, αλλά και την παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης στους χρήστες του Κ.Σ.Α. Επιπλέον, ο Κλάδος Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και ορθή ενημέρωση των Βάσεων Δεδομένων, την παρακολούθηση της προόδου ανάπτυξης των διάφορων εφαρμογών από τις ανάδοχες εταιρείες, καθώς και των άλλων εργασιών που σχετίζονται με τους στόχους, τα χρονοδιαγράμματα και τον προϋπολογισμό. Ακόμη, καταγίνεται με την υποστήριξη του προληπτικού και ανακριτικού έργου των μελών της Αστυνομίας με εξειδικευμένες στατιστικές αναλύσεις και χαρτογραφικές απεικονίσεις, που σχετίζονται με το έργο της Αστυνομίας.

Επιγραμματικά, τα μέλη που στελεχώνουν τα Γραφεία του Κλάδου εκτελούν τα πιο κάτω καθήκοντα:

• Γραφείο Προγραμματιστών: Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων εφαρμογών καθώς και αναβαθμίσεις υφιστάμενων εφαρμογών στο Κ.Σ.Α. και σε άλλα συστήματα, ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων συγκεκριμένων Γραφείων για χρήση από ένα χρήστη και παροχή υποστήριξης και εκπαίδευσης σχετικά με νέες εφαρμογές ή αναβαθμίσεις λογισμικών.

• Γραφείο Διαχειριστών Βάσεων Δεδομένων: Παρακολούθηση για την εύρυθμη και ορθή λειτουργία των Βάσεων Δεδομένων, μελέτη για εγκατάσταση εργαλείων και συστημάτων για τον εντοπισμό οποιασδήποτε δυσλειτουργίας των Β.Δ., αλλά και για την εποπτεία τους, εκπόνηση μελετών για νέες μηχανογραφήσεις και για αναβαθμίσεις υφιστάμενων εφαρμογών του Κ.Σ.Α.

• Γραφείο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης: Παροχή λειτουργικής υποστήριξης στους χρήστες του Κ.Σ.Α., δημιουργία ηλεκτρονικών διευθύνσεων, ανάθεση ρόλων στους αστυνομικούς παγκύπρια και εκπαίδευση χρηστών στον τρόπο λειτουργίας όλων των εφαρμογών του Κ.Σ.Α κι άλλων συστημάτων. Επιπλέον, το Γραφείο διερευνά εάν υπάρχει οτιδήποτε καταχωρημένο στο σύστημα για άτομα που αιτούνται πολιτογράφηση, καθώς και για κατάδικους που αιτούνται αποφυλακίσεις.

• Γραφείο Στατιστικής και Χαρτογράφησης: Επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων και πληροφοριών που τηρούνται στα διάφορα ηλεκτρονικά αρχεία της Αστυνομίας ή άλλα αρχεία στα οποία διαθέτουν πρόσβαση, με σκοπό την εξαγωγή των επίσημων στατιστικών της Αστυνομίας, άντληση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων που τηρούνται στις διάφορες βάσεις δεδομένων της Αστυνομίας, με σκοπό τη χαρτογραφική απεικόνιση τους, παρουσίαση της τάσης του εγκλήματος για ενημέρωση της Ηγεσίας, δημοσίευση των στατιστικών ευρημάτων στην εσωτερική ενημερωτική ιστοσελίδα της Αστυνομίας στο διαδίκτυο, παροχή άμεσης υποστήριξης και ενημέρωσης σε θέματα στατιστικών και χαρτογράφησης στην Ηγεσία και στα διάφορα μέλη της Αστυνομίας με σκοπό την υποβοήθηση της εκτέλεσης των καθηκόντων τους.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες