Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Οικονομικών


Κλάδος Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Ευκαιριών

(1) Αποστολή του εν λόγω Κλάδου είναι η παρακολούθηση, o εντοπισμός και η αξιοποίηση κονδυλίων ή και χρηματοδοτικών ευκαιριών που προσφέρονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) ή άλλους Διεθνείς Οργανισμούς.

(2) Ο Κλάδος Αξιοποίησης Χρηματοδοτικών Ευκαιριών, έχει την ευθύνη για:

(α) Συνεχή παρακολούθηση, έγκαιρο εντοπισμό, μελέτη σε βάθος καθώς και αντικειμενική αξιολόγηση των κονδυλίων/ χρηματοδοτικών ευκαιριών που προσφέρονται από την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.

(β) Σύζευξη των χρηματοδοτικών ευκαιριών με τις ανάγκες της Αστυνομίας, όπως αυτές καταγράφονται στους προϋπολογισμούς και στους στόχους του Στρατηγικού Σχεδιασμού Αστυνομίας.

(γ) Έγκαιρο καθορισμό των αναγκών της Αστυνομίας, οι οποίες θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν μέσω των χρηματοδοτικών ευκαιριών.

(δ) Διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση συν-χρηματοδοτούμενων έργων.

(ε) Συνεργασία με άλλα Κυβερνητικά Τμήματα, Υπηρεσίες κλπ που ασχολούνται με θέματα χρηματοδοτήσεων.

(στ) Εξεύρεση εταίρων και δημιουργία συνεταιρισμών (partnerships) με φορείς, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό.

(ζ) Ετοιμασία εκθέσεων, σημειωμάτων και αναφορών σε σχέση με τις χρηματοδοτήσεις.

(η) Ενημέρωση των Αστυνομικών Διευθύνσεων / Τμημάτων / Υπηρεσιών/ Μονάδων της Αστυνομίας για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, με σκοπό την υποβολή σχετικών προτάσεων, σε συνεργασία με αυτές.

(θ) Συμπλήρωση και έλεγχος των αιτήσεων χρηματοδότησης και υποβολή τους προς την Ε.

Ε. ή άλλους διεθνείς Οργανισμούς.

(ι) Καθοδήγηση και συντονισμός των επηρεαζόμενων Αστυνομικών Διευθύνσεων / Τμημάτων / Υπηρεσιών/ Μονάδων για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων, των οποίων η χρηματοδότηση εγκρίθηκε.

(ια) Περιοδική παρακολούθηση της προόδου των υπό χρηματοδότηση έργων, σε συνεργασία με την επηρεαζόμενη Αστυνομική Διεύθυνση / Τμήμα / Υπηρεσία / Μονάδα.

(ιβ) Συμμετοχή σε συνεδριάσεις στην Κύπρο ή το εξωτερικό για θέματα χρηματοδοτήσεων, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο.

(ιγ) Ετοιμασία ενδιάμεσων, τελικών, τεχνικών ή και οποιωνδήποτε άλλων εκθέσεων καθώς και λογιστικών αναφορών για χρηματοδοτήσεις, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού που συν-χρηματοδοτεί το έργο.

(ιδ) Τήρηση λογιστικών μητρώων, αποδείξεων πληρωμών / δαπανών και οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων που σχετίζονται με κάθε συν-χρηματοδοτούμενο έργο.

(ιε) Συνεργασία με τον Κλάδο Δημοσίων Συμβάσεων για τη διεξαγωγή διαγωνισμών και προκήρυξη προσφορών για υλοποίηση των προτάσεων χρηματοδότησης, όταν αυτές εγκριθούν.

(ιστ) Αποδοχή οικονομικών ελέγχων από αρμόδιους φορείς που προέρχονται από την Κύπρο, την Ε.Ε. ή από άλλους διεθνείς Οργανισμούς σχετικά με το συν-χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

(ιζ) Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες