Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων Επιθεώρησεως και Ελέγχου


Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

Τα βασικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των μελών της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Προτύπων, Επιθεωρήσεως και Ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

(1) Η συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία, αξιολόγηση και διερεύνηση όλων των πληροφοριών που αφορούν εκδήλωση αποκλίνουσας και / ή παραβατικής συμπεριφοράς μελών της Αστυνομίας, που περιέχονται σε γνώση της ΔΕΠΕ&Ε, με οποιοδήποτε τρόπο, επώνυμα ή ανώνυμα.

(2) Η συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας και η πιστή συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Νόμου που διέπει τη λειτουργία της εν λόγω Αρχής.

(3) Η υιοθέτηση μηχανισμών που να αποσκοπούν στην πρόληψη, έλεγχο, εντοπισμό και πάταξη της αποκλίνουσας και/ή παραβατικής συμπεριφοράς από μέλη της Αστυνομίας.

(4) Η υποβολή εισηγήσεων με σκοπό τη βελτίωση / αναβάθμιση των ακολουθούμενων εσωτερικών πρακτικών ή διαδικασιών.

(5) Η συνεργασία τόσο με ειδικούς επιστήμονες όσο και με την Αστυνομική Ακαδημία για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και εξειδικευμένων προγραμμάτων / σεμιναρίων / εκπαιδεύσεων, που σχετίζονται με την αποστολή της ΔΕΠΕ&Ε.

(6) Η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν από τον Αρχηγό Αστυνομίας.

(7) Η παρακολούθηση κατά πόσο η εκτέλεση των Αστυνομικών καθηκόντων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και το πρόγραμμα του Αρχηγού Αστυνομίας’

(8) Η διενέργεια έκτακτου / αιφνιδιαστικού έλεγχου οπουδήποτε και οποτεδήποτε για έλεγχο του βαθμού ετοιμότητας, επαγρύπνησης και επάρκειας.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω η Διεύθυνση έχει την αρμοδιότητα ελέγχου των πιο κάτω:

(1) Εφαρμογή Αστυνομικών Διατάξεων και Διοικητικών Διαταγών

(2) Καθυστερήσεις, παρατυπίες κλπ, στην εξέταση Ποινικών και Πειθαρχικών υποθέσεων

(3) Οπλισμού, πυρομαχικών και λοιπής Κυβερνητικής Περιουσίας

(4) Μητρώων Εγκλημάτων, διερεύνηση υποθέσεων και διακίνηση ποινικών φακέλων

(5) Τεκμηρίων, ασφαλής φύλαξη, συντήρηση και μεταφορά

(6) Κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού

(7) Διαδικασιών τρόπων και μεθόδων για αποτελεσματική αστυνόμευση

(8) Καταλληλότητας, επάρκειας πειθαρχίας, εκπαίδευσης του προσωπικού

(9) Κρατούμενους, συνθήκες κράτησης και μεταχείριση κρατουμένων

(10) Σχέσεων Αστυνομίας και κοινού

(11) Εκτέλεσης ενταλμάτων, διαταγμάτων και άλλων εντολών (δικαστικές, στρατιωτικές)

(12) Ορθής χρήσης κυβερνητικής περιουσίας (οχήματα / εξοπλισμός)Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες