Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος


Γραφείο χειρισμού θεμάτων βίας στην οικογένεια και κακοποίησης ανηλίκων - Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων

Το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων επιλαμβάνεται όλων των ζητημάτων που αφορούν στην αντιμετώπιση (πρόληψη και καταστολή) της βίας στην οικογένεια και της κακοποίησης ανηλίκων. Τα κυριότερα καθήκοντα που επιτελεί, είναι τα ακόλουθα:

1. Παρακολούθηση των υποθέσεων/περιστατικών βίας στην οικογένεια και κακοποίησης ανηλίκων που καταγγέλλονται σε αστυνομικούς σταθμούς παγκυπρίως και ανάλογη συνεργασία με τους ανακριτές των υποθέσεων.

2. Συνεργασία με άλλους συναρμόδιους (κρατικούς και μη) λειτουργούς για την ορθή και ολοκληρωμένη διαχείριση συγκεκριμένων περιστατικών και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των γενικότερων ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου.

3. Διερεύνηση των υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών (κάτω των 18 χρόνων) που καταγγέλλονται σε παγκύπρια κλίμακα, από Ειδική Ανακριτική Ομάδα που υπάγεται στο Γραφείο. Η εν λόγω Ανακριτική Ομάδα συνεργάζεται στενά με όλους της συναρμόδιους φορείς στο πλαίσιο της λειτουργίας του Σπιτιού του Παιδιού.

4. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου για τα περιστατικά βίας στην οικογένεια, για τα οποία υποβάλλονται αναφορές/καταγγελίες σε αστυνομικούς σταθμούς παγκυπρίως. Σχετικά στατιστικά στοιχεία εκδίδονται σε ετήσια βάση και είναι μεταξύ άλλων, καταχωρημένα στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας.

5. Ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για όλες τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλλονται στην Αστυνομία και κοινοποιούνται στο Αρχηγείο Αστυνομίας.

6. Μελέτη ποινικών φακέλων και υποβολή απόψεων όσον αφορά την πορεία της κάθε υπόθεσης και τον παραπέρα χειρισμό της.

7. Συνδρομή στην ετοιμασία σχετικών εγκυκλίων προς τα μέλη της Αστυνομίας που αποσκοπούν στη διευκόλυνση και καθοδήγησή τους κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους, με απώτερο στόχο την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και την τήρηση των διαδικασιών.

8. Συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με στόχο τον εντοπισμό συναφών εκπαιδευτικών αναγκών και τον σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων.

9. Εκπροσώπηση της Αστυνομίας σε εκδηλώσεις, συζητήσεις ή συνέδρια που διοργανώνουν διάφοροι φορείς, τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, με θέμα την ενημέρωση του κοινού ή συγκεκριμένων κατηγοριών επαγγελματιών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια και της κακοποίησης ανηλίκων.

10. Συμμετοχή σε ή/και διοργάνωση εκστρατειών διαφώτισης στα θέματα της αρμοδιότητάς του.

11. Συμβολή στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στους τομείς αρμοδιότητάς του.


No documents found


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες