Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Οικονομικών


Κεντρικό Λογιστήριο Αστυνομίας

(1) Αποστολή του Κεντρικού Λογιστηρίου Αστυνομίας είναι να διενεργεί και επιβλέπει κάθε Λογιστική εργασία που αφορά στην είσπραξη και διάθεση χρημάτων που σχετίζονται με την Αστυνομία Κύπρου.
(2) Το κεντρικό Λογιστήριο της Αστυνομίας έχει την ευθύνη των πιο κάτω:

(α) Διασφάλιση της εφαρμογής όλων των Δημοσιονομικών και Λογιστικών Διατάξεων.

(β) Εφαρμογή και έλεγχος των προστατευτικών μέτρων για την ασφαλή φύλαξη των δημοσίων χρημάτων και εντύπων αποδείξεων.

(γ) Διασφάλιση της ορθής και έγκαιρης είσπραξης των εσόδων και της ταχείας περίληψης τους κάτω από τα κατάλληλα κεφάλαια και άρθρα.

(δ) Εφαρμογή και έλεγχος ότι όλες οι πληρωμές που γίνονται, εξουσιοδοτούνται σύμφωνα με τους υφιστάμενους Κανονισμούς ή Διατάξεις και χρεώνονται στα κατάλληλα κεφάλαια και άρθρα.

(ε) Εφαρμογή και έλεγχος ότι δεν γίνονται υπερβάσεις του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και τυχόν αντικανονικές ή άσχετες πληρωμές αναφέρονται άμεσα στον Αρχηγό Αστυνομίας.

(στ) Ετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού της Αστυνομίας και παρακολούθηση της υλοποίησης των κονδυλίων.

(ζ) Ετοιμασία και προώθηση προς το Υπουργείο Οικονομικών των αιτήσεων για παραχώρηση πρόσθετων πιστώσεων.

(3) Επιπρόσθετα το Κεντρικό Λογιστήριο της Αστυνομίας έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα:-

(α) πληρωμές μισθών, επιδομάτων και ωρομισθίων,

(β) ετοιμασία των εντύπων συντάξεων,

(γ) διατήρηση λογιστικών βιβλίων και στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου,

(δ) άλλες πληρωμές,

(ε) εισπράξεις,

(στ) άλλους λογαριασμούς.

(4) Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του ανατεθούν από το Διευθυντή Διεύθυνσης Οικονομικών.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες