Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών


Πρόληψη

Με βάση τον Οδηγό Πρόληψης της Αρχής Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (2011), πρόληψη θεωρείται κάθε δομημένη ενέργεια που καθιστά το άτομο ικανό να αποφύγει τον κίνδυνο χρήσης ουσιών εξάρτησης. Έτσι η ενημέρωση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η υιοθέτηση θετικών στάσεων και αξιών, η ενίσχυση του ατόμου με ικανότητες, η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του ατόμου για τις ουσίες και τις συνέπειες της εξάρτησης, η ενθάρρυνση του ατόμου να αναπτύξει τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του κτλ., θεωρούνται τρόποι που ενισχύουν το άτομο με ικανότητες και δεξιότητες αντίστασης.

Με βάση τις πιο πάνω κατευθυντήριες γραμμές, το Γραφείο Πρόληψης της Υ.ΚΑ.Ν., αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και εκδηλώσεων καθολικής πρόληψης καθώς και δράσεων επικεντρωμένης πρόληψης. Στόχος είναι η ενίσχυση του ατόμου, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για πρόληψη της χρήσης και εξάρτησης από ψυχοδραστικές ουσίες.

Επιπρόσθετα, στο Γραφείο Πρόληψης είναι τοποθετημένοι Λειτουργοί Κοινωνικής Παρέμβασης, οι οποίοι παρέχουν συμβουλευτική, ψυχολογική στήριξη, κινητοποίηση και παραπέμπουν τους εξυπηρετούμενους σε διάφορες θεραπευτικές δομές στην βάση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Το υπό αναφορά πρωτόκολλο προσυπογράφτηκε αρχικά το 2011. Στη συνέχεια και μετά από αξιολόγηση του, επικαιροποιήθηκε το 2016. Σημειώνεται ότι, οι υπηρεσίες των υπό αναφορά Λειτουργών του Γραφείου Πρόληψης της Υ.ΚΑ.Ν. έλαβαν το 2016, το Βραβείο Καινοτομίας στην κατηγορία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες

Καν' το ηλεκτρονικά