Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών


Πρόληψη

Με βάση τον Οδηγό Πρόληψης της Αρχής Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων (ΑΑΕΚ) (2011), πρόληψη θεωρείται κάθε δομημένη ενέργεια που καθιστά το άτομο ικανό να αποφύγει τον κίνδυνο χρήσης ουσιών εξάρτησης. Έτσι η ενημέρωση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η υιοθέτηση θετικών στάσεων και αξιών, η ενίσχυση του ατόμου με ικανότητες, η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του ατόμου για τις ουσίες και τις συνέπειες της εξάρτησης, η ενθάρρυνση του ατόμου να αναπτύξει τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του κτλ., θεωρούνται τρόποι που ενισχύουν το άτομο με ικανότητες και δεξιότητες αντίστασης.

Με βάση τις πιο πάνω κατευθυντήριες γραμμές, λειτουργεί το Γραφείο Πρόληψης της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, το οποίο υποστηρίζεται επιστημονικά, από Λειτουργούς, απόφοιτους της Αστυνομικής Ακαδημίας με ακαδημαϊκό υπόβαθρο στις κοινωνικές επιστήμες.

Το Γραφείο Πρόληψης αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και εκδηλώσεων καθολικής πρόληψης καθώς και δράσεις επικεντρωμένης πρόληψης.

Σκοπός μας είναι η ενίσχυση της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής ανάπτυξης του ατόμου, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για πρόληψη της χρήσης και εξάρτησης από τις παράνομες ψυχοδραστικές ουσίες.

Οι δραστηριότητες του Γραφείου Πρόληψης απευθύνονται κυρίως σε κοινωνικές ομάδες, που πολλές φορές δεν έχουν άμεσα σχέση με το πρόβλημα της χρήσης αλλά θεωρούνται με βάση των Οδηγό Πρόληψης της ΑΑΕΚ (2011), ψηλού κινδύνου.

Επιπρόσθετα οι Λειτουργοί Κοινωνικής Παρέμβασης του Γραφείου Πρόληψης της Υ.ΚΑ.Ν., παρέχουν συμβουλευτική, ψυχολογική στήριξη, κινητοποίηση και παραπέμπουν της εξυπηρετούμενους σε διάφορες θεραπευτικές δομές στην βάση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Το υπό αναφορά πρωτόκολλο προσυπογράφτηκε αρχικά το 2011. Στη συνέχεια και μετά από αξιολόγηση του, επικαιροποιήθηκε το 2016. Σημειώνεται ότι, οι υπηρεσίες των υπό αναφορά Λειτουργών Κοινωνικής Παρέμβασης της Υ.ΚΑ.Ν. έλαβαν το 2016, το Βραβείο Καινοτομίας στην κατηγορία του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων.

Το γραφείο Πρόληψης της Υ.ΚΑ.Ν εδρεύει στην Λευκωσία και ανταποκρίνεται παγκύπρια μέσα στα πλαίσια του ανθρώπινου δυναμικού του.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες