Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος


Γραφείο Καταπολέμησης Τρομοκρατίας

Το Γραφείο Καταπολέμησης Τρομοκρατίας, συντονίζει τις ενέργειες της Αστυνομίας για την καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας, αφού ληφθούν υπόψη οι επικρατούσες διεθνείς συνθήκες στον τομέα αυτό.

Το Γραφείο λειτουργεί ως σύνδεσμος, για την ανταλλαγή πληροφοριών και αιτημάτων που αφορούν την τρομοκρατία, με τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα Κράτη Μέλη της Αστυνομικής Ομάδας Εργασίας για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (P.W.G.T.) και με άλλες χώρες.

Οι βασικές ευθύνες και οι αρμοδιότητες του Γραφείου Καταπολέμησης Τρομοκρατίας είναι οι ακόλουθες:

· Mελέτη και υποβολή εισηγήσεων για τις ενέργειες που πρέπει να ληφθούν από την Κυπριακή Αστυνομία, για ευθυγράμμιση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., του Συμβουλίου της Ευρώπης, τις Κοινές Θέσεις και τις Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

· Ανάλυση, αξιολόγηση πληροφοριών που αφορούν στην τρομοκρατία, οι οποίες λαμβάνονται από άλλες υπηρεσίες της Αστυνομίας Κύπρου καθώς και από άλλες υπηρεσίες του εξωτερικού.

· Έχει οριστεί ως το σημείο επαφής για τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. σε περίπτωση τρομοκρατικού κτυπήματος, (έκτακτης ανάγκης).

· Συνεργασία με άλλους κρατικούς φορείς με σκοπό την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

· Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας ειδικότερα με τη Europol και την Interpol, αλλά και με άλλους διεθνείς οργανισμούς.

· Απάντηση αιτημάτων και ερωτηματολογίων, ετοιμασία εκθέσεων και μελετών για την τρομοκρατία.

· Επαφή με αστυνομικούς συνδέσμους ξένων χωρών, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών.

· Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων / σεμιναρίων.

· Συντονισμός επιχειρήσεων Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μέλη του Γραφείου Καταπολέμησης Τρομοκρατίας, λαμβάνουν μέρος / συμμετέχουν στις ακόλουθες ομάδες / επιτροπές:

- Ομάδα Εργασίας για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας του Συμβουλίου της Ε.Ε

- Αστυνομική Ομάδα Εργασίας για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (P.W.G.T. ).

- First Response Network της Europol - FRN - Χάγη

- Αναλυτικός Φάκελος AWF Terrorism της Europol

- High Level Expert Meeting - (ΕUROPOL)

- Check the Web (ΕUROPOL)

- Ομάδα ΕΕΝeT (European Expert Network on Terrorism)

- Radicalisation Awareness Network (RAN)Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες