Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος


Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος - Κατηγορίες εγκλημάτων μέσω διαδικτύου

1. Η παραδοσιακή μορφή αδικημάτων, όπως η ενόχληση, η απάτη κ.α όπου ο δράστης χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να ξεγελάσει, ενοχλήσει, για να διαπράξει το ποινικό αδίκημα.

2. Δημοσίευση παράνομου υλικού, όπως παιδικό πορνογραφικό υλικό.

3. Εγκλήματα εναντίων συστημάτων επικοινωνίας και πληροφορικής.

Το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διερευνά τις πιο κάτω κατηγορίες αδικημάτων, όπως αυτά περιγράφονται στον κυρωτικό νόμο 22(ΙΙΙ)/2004, ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (κυρωτικός) Νόμος του 2004:

1. Παιδική Πορνογραφία

2. Παράνομη Πρόσβαση σε σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή

3. Παράνομη Παρέμβαση σε δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή

4. Παράνομη Επέμβαση σε δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή

5. Παράνομη Επέμβαση σε σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή

6. Πλαστογραφία σχετιζόμενη με δεδομένα ηλεκτρονικού υπολογιστή

Ο περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004 (22(III)/2004) με τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου, που υπογράφηκε στην Βουδαπέστη στις 23/11/2001, (Convention on Cyber crime) καλύπτει τις πιο κάτω παραβάσεις:
Άρθρο Τίτλος
4Παράνομη Πρόσβαση σε Δεδομένα Η.Υ.
5Παράνομη Παρέμβαση σε Δεδομένα Η.Υ.
6Ποινικοποίηση Επέμβασης σε Δεδομένα Η.Υ.
7Ποινικοποίηση Επέμβασης σε Σύστημα Η.Υ.
8Ποινικοποίηση Κατάχρησης Επινοήσεων
9Ποινικοποίηση Πλαστογραφίας Σχετιζόμενης με Η.Υ.
10Ποινικοποίηση Απάτης Σχετιζόμενης με Η.Υ.
11Ποινικοποίηση Αδικημάτων Σχετιζόμενων με Παιδική Πορνογραφία.
12Ποινικοποίηση Αδικημάτων Σχετιζόμενων με Παραβιάσεις Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων.
13Ποινικοποίηση Απόπειρας, Συνδρομής ή Υποκίνησης.
14Ποινική Ευθύνη Νομικών Προσώπων.
15Διαδικαστικό Δίκαιο (κυρώσεις και μέτρα).

Ο νόμος αυτός, στο άρθρο 11, καλύπτει και αδικήματα παιδικής πορνογραφίας, και «Ανήλικος» σημαίνει πρόσωπο κάτω των 18 ετών.


  Για τους σκοπούς καταπολέμησης αδικημάτων παιδικής πορνογραφίας μέσω του διαδικτύου τυγχάνει εφαρμογής και ο νόμος Ο περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμος του 2007

  Παιδική πορνογραφία σύμφωνα με την νομοθεσία στην Κύπρο είναι το

  1.ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΟΠΤΙΚΩΣ ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΑ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΑΦΩΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.

  2.ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ ΑΝΗΛΙΚΟ ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΑΦΩΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ.

  3.ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΑΝΗΛΙΚΟ ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΑΦΩΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

  Οι δράστες υποβοηθούνται γιατί τέτοιου είδους εγκλήματα δεν γνωρίζουν κρατικά σύνορα.


No documents found


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες