Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Οικονομικών


Κλάδος Δημοσίων Συμβάσεων

1. Αποστολή του Κλάδου Δημοσίων Συμβάσεων είναι η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται από την προκήρυξη μέχρι και την ολοκλήρωση μίας σύμβασης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εκάστοτε σε ισχύ Νόμου περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και τους εκάστοτε σε ισχύ Κανονισμούς που εκδίδονται με βάση αυτόν.

2. Ο Κλάδος Δημοσίων Συμβάσεων έχει την ευθύνη για:

2.1 την προκήρυξη και παρακολούθηση των προσφορών που προκηρύσσει η Αστυνομία, μέχρι και την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών,

2.2 τον έλεγχο κατά πόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια, πριν την προκήρυξη οποιασδήποτε προσφοράς,

2.3 τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, τόσο στον επιτυχόντα όσο και στους μη επιτυχόντες οικονομικούς φορείς,

2.4 την ετοιμασία των σχετικών συμβολαίων, μετά την παραλαβή των εγκρίσεων κατακύρωσης μιας προσφοράς,

2.5 την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της σύμβασης, με σκοπό να βεβαιώνεται κατά πόσο τηρούνται πιστά οι όροι του συμβολαίου που υπογράφηκε,

2.6 την πρόοδο των εργασιών των διαφόρων Επιτροπών και την ενημέρωση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών για τυχόν προβλήματα, με σκοπό την επίλυσή τους.

3. Μετά την παραλαβή των προδιαγραφών για εξασφάλιση των ζητούμενων προμηθειών / υπηρεσιών / έργων, ο Κλάδος Δημοσίων Συμβάσεων προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες και γενικά σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για εφαρμογή των διαδικασιών που προβλέπονται από το σχετικό Νόμο και Κανονισμούς :

3.1 ετοιμασία εγγράφων προσφοράς,

3.2 προκήρυξη προσφοράς,

3.3 Ανάρτηση των εγγράφων διαγωνισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου (e-procurement).

3.4 παραλαβή και διεκπεραίωση όλης της αλληλογραφίας που αφορά τις προσφορές και ετοιμασία τυχόν απαντήσεων σε οικονομικούς φορείς (ADDENDUM),

3.5 άνοιγμα των κιβωτίων και παραλαβή των προσφορών που υποβλήθηκαν,

3.6 εξασφάλιση έγκρισης από τον Αρχηγό Αστυνομίας ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, για ορισμό των Επιτροπών Αξιολόγησης και Παραλαβής,

3.7 παράδοση των προσφορών που υποβλήθηκαν στο Συντονιστή της εκάστοτε Επιτροπής Αξιολόγησης,

3.8 παραλαβή, έλεγχο και υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης στο Συμβούλιο Προσφορών ή στον Αρχηγό Αστυνομίας ή στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ανάλογα με την περίπτωση,

3.9 παρακολούθηση των διαδικασιών και της προόδου μιας προσφοράς από το στάδιο της προκήρυξης μέχρι και την ολοκλήρωση της,

3.10 ενημέρωση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ώστε να παρίσταται κατά την ημερομηνία συζήτησης της προσφοράς στο Συμβούλιο Προσφορών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες