Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διεύθυνση Οικονομικών

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε. - Εθνικά Έργα


- «Αγορά εξοπλισμού και αναβάθμιση συστημάτων για ανάπτυξη του συστήματος SIS-II» - CY/2019/ISF/SO2.NO6.1
- Εκπαιδεύσεις Αστυνομίας για το κεκτημένο της Ε. Ε. (Union Acquis) - CY/2019/ISF/SO2.NO4.1/2
- Βελτίωση της ικανότητας για πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας CY/2019/ISF/SO5.NO1.1/2
- Δημιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων ως Μοναδικού Σημείου Επαφής (Single Point of Contact - SPOC) για ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη.
- Συντήρηση του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αναγνώρισης Δακτυλικών Αποτυπωμάτων (ΑΣΑΔΑ), καθώς και του εγκατεστημένου λογισμικού του στο πλαίσιο της Συνθήκης Prum
- Συγχρηματοδότηση μέρους των Λειτουργικών Εξόδων του Χώρου Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Mεννόγεια, από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ε.Ε, Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
- Εκπαιδεύσεις για ενίσχυση των επιχειρησιακών ικανοτήτων της Αστυνομίας για πρόληψη και καταπολέμηση εγκλήματος
- Εκπαιδεύσεις της Αστυνομίας για το κεκτημένο της Ε.Ε. (union acquis) CY/2016/ISF/SΟ2.NΟ4.1
- Ενίσχυση και υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου για το Eurosur (Αγορά 4 φουσκωτών σκαφών για τις ανάγκες της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και αγορά εξοπλισμού για το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Eurosur) CY/2016/ISF/S02.N01.1
- Διεξαγωγή εκπαιδεύσεων για σκοπούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας και τον χειρισμό κατάστασης κρίσης CY/2016/ISF/SO6.NO3.1.1
- Αγορά 4 φουσκωτών σκαφών για τις ανάγκες της Λιμενικής και Ναυτικής
- «Επιθεώρηση των δύο ελικοπτέρων Τύπου Augusta Westland της Αστυνομίας Κύπρου με S/N 31323 και 31325»
- «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για τα Εθνικά Συστήματα Schengen N-SIS II, και SIRENE και το Κεντρικό Αυτοματοποιημένο Σύστημα της Αστυνομίας Κύπρου»
_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου