Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Αιτήματα πρόσβασης σε δεδομένα συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας που λειτουργούν στην Ευρώπη - ΕΥΡΩΠΟΛ - EUROPOL


Σύμφωνα με την Νομοθεσία της EUROPOL (Ν 126(Ι)/2018) κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό δικαιούται, κατόπιν αιτήματος, να λαμβάνει πληροφόρηση σχετικά με το κατά πόσο ο Οργανισμός της EUROPOL, επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Κάθε πρόσωπο δύναται να ασκήσει το προβλεπόμενο δικαίωμα πρόσβασης και σε περίπτωση που αποκτήσει πρόσβαση, το δικαίωμα διόρθωσης, συμπλήρωσης ή επικαιροποίησης δεδομένων, εάν αυτά είναι εσφαλμένα, ή διαγραφής τους.

Το δικαίωμα πρόσβασης ασκείται γραπτώς, με την υποβολή σχετικής αίτησης προς τον Αρχηγό Αστυνομίας (Εθνική Μονάδα EUROPOL), η οποία συνοδεύεται με έγγραφα ταυτοποίησης (π.χ. φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας) και την καταβολή νενομισμένου τέλους (€15). Σε περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται μέσω δικηγόρου, τότε θα πρέπει να προσκομίζεται και το πληρεξούσιο έγγραφο. Στην επιστολή θα πρέπει να περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ανάλογα με το ζητούμενο), ώστε να είναι δυνατή η διεκπεραίωση του. Το αίτημα δύναται να διαβιβαστεί με κανονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση επικοινωνίας:

Αρχηγό Αστυνομίας

(για Εθνική Μονάδα EUROPOL)
Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη,
Αρχηγείο Αστυνομίας, 1478 Λευκωσία

ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην διεύθυνση: euipcd@police.gov.cy

ή μέσω τηλεομοιότυπου (FAX) στον αριθμό: 22607894

Ο οργανισμός EUROPOL θα πρέπει να απαντήσει στο αίτημα πρόσβασης το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από τρεις μήνες από την παραλαβή του αιτήματος.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το προβλεπόμενο δικαίωμα πρόσβασης, δύναται να αντληθούν από την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού EUROPOL: https://www.europol.europa.eu/right-of-access.No documents found

Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες