Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας


Υποδιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Γ.Α.Δ.)

Η αποστολή του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι η παρακολούθηση και η υλοποίηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τις αποφάσεις διάφορων Ευρωπαϊκών Οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το Γραφείο ασχολείται επίσης με τη μελέτη και υλοποίηση των συστάσεων της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (Committee for the Prevention of Torture - CPT) του Συμβουλίου της Ευρώπης και των εισηγήσεων άλλων Ευρωπαϊκών, Διεθνών και Εθνικών Οργανισμών που ασχολούνται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τις συνθήκες κράτησης και διαβίωσης των κρατουμένων σε Αστυνομικά Κρατητήρια και σε Χώρους Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών, καθώς και τα δικαιώματα και τον χειρισμό των προσώπων αυτών. Για το σκοπό αυτό, διεξάγει συστηματικούς ελέγχους / επιθεωρήσεις και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις με εισηγήσεις για βελτίωση.

Επιπρόσθετα, συνεργάζεται με άλλα Κυβερνητικά Τμήματα και Υπηρεσίες, ανεξάρτητους Οργανισμούς, καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) για θέματα που αφορούν στις συνθήκες κράτησης και στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποβάλλει εισηγήσεις, ώστε η Αστυνομία να εφαρμόζει τις πρόνοιες των Νομοθεσιών και Συμβάσεων που έχει υπογράψει και κυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Τέλος, το Γραφείο ετοιμάζει και διανέμει σχετικά εγχειρίδια / ενημερωτικά φυλλάδια, διοργανώνει Ημερίδες για ευαισθητοποίηση των μελών της Αστυνομίας και πραγματοποιεί εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου για κατάρτιση των μελών της Αστυνομίας.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες