Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού


Κεντρικό Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού (Κ.Γ.Α.ΔΥ)

Το Κεντρικό Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού είναι επιτελική υπηρεσία. Η ευθύνη για την αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία του Κ.Γ.Α.ΔΥ ανήκει στον Υπεύθυνο του. Το Κ.Γ.Α.ΔΥ. λειτουργεί ως δέκτης και πομπός τόσο αιτημάτων / μηνυμάτων από και προς την Ηγεσία, όσο και αποφάσεων για τις οποίες πρέπει να ληφθούν ενέργειες ή να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίηση τους.

Η αλληλογραφία που απευθύνεται στον Αρχηγό Αστυνομίας, από πολίτες, Οργανισμούς ή Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες της Κρατικής Μηχανής, παραλαμβάνεται από το Κ.Γ.Α.ΔΥ. και τυγχάνει του ανάλογου χειρισμού, δηλαδή αξιολόγηση, ταξινόμηση, προώθηση σε αρμόδια γραφεία ή λήψη ενέργειας από το ίδιο το Κ.Γ.Α.ΔΥ.

Περαιτέρω, έχει την ευθύνη για την έκδοση και κυκλοφορία εγκυκλίων πάνω σε υποθέσεις διοικητικής φύσεως (οργάνωση, εποπτεία, πειθαρχία, κ.α.) καθώς και των Εβδομαδιαίων Διαταγών (Μέρος Ι και ΙΙΙ) που περιέχουν διοικητικά ή νομοθετικής φύσεως θέματα, για ενημέρωση των μελών της Αστυνομίας. Όσον αφορά στη χάραξη ενιαίας πολιτικής για ζητήματα γενικής αλληλογραφίας, ασκείται συντονιστικός και εποπτικός ρόλος. Η στενή συνεργασία σε καθημερινή βάση με την Ηγεσία και άλλους ευρύτερους φορείς, συμβάλλει τα μέγιστα στην αποτελεσματική διεκπεραίωση των καθηκόντων του Κεντρικού Αρχείου.

Το Κ.Γ.Α.ΔΥ. γίνεται καθημερινά δέκτης παραπόνων, είτε απευθείας από πολίτες, είτε μέσω του Επιτρόπου Διοικήσεως, ή/ και από άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες, τα οποία τυγχάνουν ενδελεχούς και τεκμηριωμένης διερεύνησης. Στόχος, η άμεση διευθέτηση των υποθέσεων που αφορούν την Αστυνομία και η ορθή καθοδήγηση των πολιτών στα πλαίσια της νομιμότητας. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για ικανοποίηση των όποιων αιτημάτων, μέσα στα πλαίσια του νόμου, με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 29 του Συντάγματος.

Στις αρμοδιότητες του Κ.Γ.Α.ΔΥ. εμπίπτουν και τα θέματα του ανθρώπινου δυναμικού. Το Κ.Γ.Α.ΔΥ. επιλαμβάνεται θεμάτων διοικητικής φύσεως που σχετίζονται με το προσωπικό της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Στο Κ.Γ.Α.ΔΥ. τηρούνται Προσωπικοί Φάκελοι όλων των μελών και γίνεται η έκδοση των Εβδομαδιαίων Διαταγών (Μέρος ΙΙ) που άπτονται θεμάτων προσωπικού. Μεταξύ άλλων το Γραφείο ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα:

 • Διάρθρωση, δύναμη και κατανομή προσωπικού
 • Φάκελοι προσωπικού
 • Όροι υπηρεσίας
 • Επετηρίδα Αστυνομίας και Πυροσβεστικής
 • Προαγωγές
 • Τοποθετήσεις και μεταθέσεις
 • Άδειες απουσίας και ασθενείας
 • Δελτία ταυτότητας των μελών
 • Ηθικές αμοιβές και μετάλλια
 • Εβδομαδιαίες Διαταγές (Μέρος ΙΙ)
 • Φάκελοι πειθαρχικών υποθέσεων εναντίον μελών της Αστυνομίας
 • Μηχανογράφηση προσωπικού


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες