Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητοΚανονισμός 50 (16), των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών (Κ.∆.Π. 66/1984, όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα):

«Εκτός δυνάμει αδείας του Εφόρου, η οποία δίδεται σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις και τηρουμένων των όρων τους οποίους ήθελεν ο ‘Έφορος εκάστοτε επιβάλλει, το υπό μηχανοκινήτων οχημάτων μεταφερόμενον φορτίον δέον όπως:

(α) Μη εκτείνεται πέραν του πλάτους του αμαξώματος του οχήματος.

(β) μη εκτείνεται πλέον του 10% πέραν του συνολικού μήκους του οχήματος.

(γ) μη υπερβαίνει εις ύψος τα τέσσερα μέτρα από του εδάφους.

(δ) μη μεταφέρεται κατά τρόπον δυνάμενον να προκαλέσει κίνδυνον εις τον οδηγόν, τους επιβάτας ή τρίτα πρόσωπα ή ζημίαν εις περιουσιακά στοιχεία.

(ε) εφ’ όσον εις το φορτίον περιλαμβάνονται άμμος, χάλικες, άσβεστος, σίτος, κριθή, άχυρον ή οιονδήποτε άλλον είδος δυνάμενον να διασκορπισθεί ως εκ του πνέοντος ανέμου ή των κραδασμών του οχήματος, δέον όπως τούτο μεταφέρεται κεκαλυμένον διά προστατευτικού καλύμματος, εφ’ όσον δε εις το φορτίον περιλαμβάνεται οιονδήποτε είδος δυνάμενον να εκχυθεί, ως σκυρόδεμα και διάφορα υγρά πλην του ύδατος, δέον όπως λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας κατά την μεταφοράν του προς προστασίαν πεζών, οδηγών και φυσικού περιβάλλοντος.

(στ) εφ’ όσον εις το φορτίον περιλαμβάνονται ζώα, ως κάμηλος, άλογον, βοοειδές, όνος, ημίονος, αμνός, αιξ ή χοίρος, δέον όπως ταύτα μεταφέρονται εις κατασκευασμένους κλωβούς ή κιβώτια και επί μηχανοκινήτων οχημάτων ειδικώς κατασκευασμένων δια την μεταφορά ζώων:

Νοείται ότι εις την περίπτωσιν μοτοσυκλέτας, το φορτίον δέον όπως μη εκτείνεται πέραν του πλάτους των χειρομοχλών ή πέραν του ολικού μήκους της μοτοσυκλέτας ή εις ύψος υπερβαίνον τους ώμους του οδηγού.»

Το υπό αναφορά αδίκημα ρυθμίζεται εξωδίκως με το ποσό των €50.

Κανονισμός 66 ΙΒ, των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών (Κ.∆.Π. 66/1984):

«Οποιοσδήποτε έχει την ευθύνη για τη μεταφορά ζώου με μηχανοκίνητο όχημα χρησιμοποιώντας αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας οφείλει, στην έκταση που αυτό είναι πρακτικά εφικτό, να διασφαλίσει ότι-

(α) το ζώο δε θα μετακινηθεί από το μηχανοκίνητο όχημα ενόσω αυτό ευρίσκεται σε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. και

(β) αν η μετακίνηση του ζώου από το μηχανοκίνητο όχημα είναι για κάποια λογική αιτία αναγκαία, αυτό δεν θα αφεθεί να κινηθεί, να εισέλθει ή να παραμείνει σε οποιοδήποτε μέρος του αυτοκινητόδρομου ή δρόμου ταχείας κυκλοφορίας εκτός από το έρεισμα, ενώ θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια που ευρίσκεται έξω από το όχημα να κρατείται προσδεμένο με λουρί ή να ευρίσκεται κάτω από ασφαλή έλεγχο προσώπου.»

Το υπό αναφορά αδίκημα ρυθμίζεται εξωδίκως με το ποσό των €65.

Κανονισμός 58 (1) (β), των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών (Κ.∆.Π. 66/1984):

«Κάθε οδηγός ή πρόσωπο το οποίο έχει την ευθύνη ή τον έλεγχο μηχανοκίνητου οχήματος σε οποιοδήποτε δρόμο οφείλει να μην επιτρέπει σε πρόσωπο, ζώο, αντικείμενο, ή εμπόρευμα να ευρίσκεται μέσα στο όχημα σε τέτοια θέση ή με τέτοιο τρόπο ώστε να παρενοχλείται ο έλεγχος του οχήματος από τον οδηγό ή η πλήρης ορατότητα του δρόμου ή της τροχαίας που κινείται μπροστά από αυτόν ή στην πλευρά του οχήματος κατά μήκος της γραμμής ορατότητας του οδηγού και, μέσω των αντανακλαστικών κατόπτρων, η πλήρης ορατότητα του δρόμου ή της τροχαίας που κινείται πίσω από το όχημα, ή η ικανότητά του να προβαίνει σε σήματα με το χέρι, όπως αυτά καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα.»

Σε περίπτωση αδικήματος που διαπράττεται λόγω της παράλειψης του οδηγού να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που αφορούν επιβάτη, αυτό ρυθμίζεται εξωδίκως με το ποσό των €25. Εάν ο οδηγός παραλείπει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του που αφορούν ζώο ή αντικείμενο ή εμπόρευμα, τότε ετοιμάζεται υπόθεση για το Δικαστήριο.

Άρθρο 12(1), του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου του 1994 (Ν. 46(Ι)/1994):

«Οποιαδήποτε μεταφορά ζώων πρέπει να διεξάγεται κάτω από τέτοιες συνθήκες, ώστε αυτά να προστατεύονται από άσκοπη ταλαιπωρία και τραυματισμό.»

Το υπό αναφορά αδίκημα ρυθμίζεται εξωδίκως με το ποσό των €85.43.


Πρόνοιες Νομοθεσίας για τις Πινακίδες Εγγραφής των Μηχανοκινήτων Οχημάτων

Κανονισμός 6 (28) (ε), των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών (Κ.∆.Π. 66/1984):

Απαγορεύεται η οδήγηση, η χρήση, η στάση ή η στάθμευση οχήματος σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο ή σε οδό –

(i) που, τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου (1) του Κανονισμού 4 των βασικών κανονισμών, δεν φέρει πινακίδες εγγραφής,

(ii) στο οποίο υπάρχει οποιοσδήποτε μηχανισμός ή αντικείμενο που εμποδίζει την ορατότητα για να διαβαστούν ή να φωτογραφηθούν τα διακριτικά σημεία ταυτότητας,

(iii) του οποίου πινακίδα εγγραφής είναι παραποιημένη ή αλλοιωμένη ή που η σφράγιση της πινακίδας είναι παραποιημένη, αλλοιωμένη, παραβιασμένη ή αφαιρεμένη ή

(iv) του οποίου πινακίδα είναι σε τέτοιο βαθμό ακάθαρτη που να καθίσταται αδύνατο να διαβαστούν τα διακριτικά σημεία ταυτότητας που περιέχει από απόσταση είκοσι (20) μέτρων ή να φωτογραφηθούν από απόσταση είκοσι (20) μέτρων και να διαβαστούν από φωτογραφία.

Σε περίπτωση διάπραξης αδικήματος αυτό ρυθμίζεται εξωδίκως με το ποσό των €85

2 Ιουλίου, 2015

Αρχηγείο Αστυνομίας
Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες