Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού


Επιτελείο Στρατηγικού Σχεδιασμού Αστυνομίας Κύπρου (Ε.Σ.Σ.Α.Κ.) - Ευθύνες & Αρμοδιότητες

Οι βασικές ευθύνες και αρμοδιότητες του Ε.Σ.Σ.Α.Κ. καθορίζονται ως ακολούθως:-

(1) Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου σύμφωνα με τις οδηγίες της Ηγεσίας και τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, ο συντονισμός, η αναθεώρηση και η παρακολούθηση της υλοποίησής του.

(2) Συλλογή και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων και δημοσκοπήσεων που σχετίζονται άμεσα με την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου.

(3) Συντονισμός με τα Τμήματα/Διευθύνσεις/Υπηρεσίες της Αστυνομίας για την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και αξιολόγηση των ετήσιων πλάνων δράσης τους.

(4) Ετοιμασία του προϋπολογισμού Αστυνομίας στη Βάση Δραστηριοτήτων επόμενης χρονιάς και τριετίας με τη συνεισφορά της Διεύθυνσης Οικονομικών, με σκοπό την κατανομή των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν στο Στρατηγικό Σχέδιο.

(5) Ετοιμασία Πλαισίου Συμφιλίωσης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου της επόμενης τριετίας με τη συνεισφορά της Διεύθυνσης Οικονομικών. Το Πλαίσιο Συμφιλίωσης έχει ως σκοπό την ετοιμασία ενός ορθολογικού προϋπολογισμού στη βάση προτεραιοτήτων πολιτικής για την αποφυγή κατάθεσης συμπληρωματικών προϋπολογισμών και εντός των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

(6) Συντονισμός και αποστολή Σημειωμάτων Έργων (PCN – Project Concept Note) στο Υ.Δ.&.Δ.Τ., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικών. Τα Σημειώματα Έργου που τυγχάνουν θετικής αξιολόγησης, υποβάλλονται μέσω της διαδικασίας του Πλαισίου Συμφιλίωσης για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων δαπανών.

(7) Ετοιμασία σημειώματος όσον αφορά στα θέματα Αστυνομίας, τα οποία περιλαμβάνονται για συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής.

(8) Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του κυβερνητικού έργου, όσον αφορά στα θέματα της Αστυνομίας.

(9) Συντονισμός για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων του Στρατηγικού Σχεδίου με σκοπό την έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων, καθώς και την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Υ.Δ.&Δ.Τ., κάθε εξάμηνο.

(10) Συντονισμός και ετοιμασία μαθησιακών πλάνων δράσης σε συνεργασία με την Α.Α.Κ. και τα υπόλοιπα Τμήματα/Διευθύνσεις/Υπηρεσίες κ.λπ. της Αστυνομίας, καθώς και η πραγματοποίηση σχετικών εκπαιδεύσεων, ώστε η εκπαίδευση του προσωπικού να είναι ευθυγραμμισμένη με την υλοποίηση των στόχων της Αστυνομίας.

(11) Ετοιμασία Ετήσιας Έκθεσης της Αστυνομίας και επικαιροποίηση του οργανογράμματος της Αστυνομίας.

(12) Συντονισμός και παρακολούθηση της διαδικασίας για έκδοση εγκυκλίων της Αστυνομίας που αφορούν στη χάραξη πολιτικής.

(13) Σημείο επαφής με την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης και τον Οργανισμό Τυποποίησης, με τους αρμόδιους φορείς της διαδικτυακής κυβερνητικής πύλης «ΑΡΙΑΔΝΗ» και με το Υπουργείο Εξωτερικών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε..

(14) Η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων του ανατεθούν από τον Αρχηγό Αστυνομίας.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες