Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας


Υποδιεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Γραφείο Νομικής Συνεργασίας (Γ.Ν.Σ.)

Το Γραφείο Νομικής Συνεργασίας έχει αποστολή να εξετάζει νομικά και άλλα θέματα της Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ., καθώς επίσης και άλλα θέματα που αφορούν την Αστυνομία.

Κυριότερα θέματα με τα οποία ασχολείται το Γραφείο είναι τα ακόλουθα:

  • Παρακολούθηση της εξέλιξης του ευρωπαϊκού δικαίου, με σκοπό την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν για την Κυπριακή Δημοκρατία και αφορούν θέματα της Αστυνομίας.
  • Διεξαγωγή νομικής ανάλυσης των Κανονισμών, Αποφάσεων, Οδηγιών της Ε.Ε. και υποβολή προτάσεων/εισηγήσεων για τροποποίηση της εθνικής νομοθεσίας, με σκοπό την εναρμόνιση της, με το κεκτημένο της Ένωσης.
  • Συμβολή στην ετοιμασία και επεξεργασία Προσχεδίων Νομοσχεδίων, με σκοπό την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας, με το κεκτημένο της Ένωσης. Σημ.: η εν λόγω ενέργεια πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υ.Δ.&Δ.Τ., ως ο αρμόδιος φορέας για την προώθηση των Νομοσχεδίων.
  • Παροχή καθοδήγησης στα αρμόδια Τμήματα της Αστυνομίας, για την εκπόνηση και εφαρμογή των απαιτούμενων εθνικών μέτρων, με σκοπό την υλοποίηση των υποχρεώσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Επεξεργασία Προσχεδίων Διμερών Συμφωνιών (σε θέματα Αστυνομικής Συνεργασίας), μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων χωρών. Σημ.: η εν λόγω ενέργεια πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΥΠ.ΕΞ. και το Υ.Δ.&Δ.Τ., ως οι αρμόδιοι φορείς για την προώθηση των Διμερών Συμφωνιών.
  • Παροχή νομικών συμβουλών επί θεμάτων διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.
  • Διεξαγωγή νομικής έρευνας επί θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Αστυνομίας.
  • Συμμετoχή σε Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

To Γραφείο, επίσης, αποτελεί Σημείο Επαφής της Αστυνομίας Κύπρου με:

  • Το Υπουργείο Εξωτερικών, για τον συντονισμό των ενεργειών των αρμοδίων Τμημάτων της Αστυνομίας, με σκοπό τη συμμόρφωση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τις κυρώσεις και τα περιοριστικά μέτρα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Ε.Ε., αντίστοιχα.
  • Το Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ε.Π.Δ.Π.Χ.), με σκοπό την παροχή καθοδήγησης στα Τμήματα της Αστυνομίας, για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες