Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων Επιθεώρησεως και Ελέγχου


Καθήκοντα και Αρμοδιότητες

Τα βασικά καθήκοντα και αρμοδιότητες των μελών της Δ.Ε.Π.&Ε., είναι τα ακόλουθα:

(1) Η διερεύνηση πληροφοριών που αφορούν εκδήλωση αποκλίνουσας και/ή παραβατικής συμπεριφοράς μελών της Αστυνομίας, οι οποίες δεν ανάγονται σε διαφθορά και δεν άπτονται χειρισμού από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας:

Νοείται ότι, εάν από τη διερεύνηση πληροφορίας, φαίνεται να υπάρχει εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι μέλος της Αστυνομίας ενέχεται στη διάπραξη ποινικού και/ή πειθαρχικού αδικήματος, ο Διευθυντής της Δ.Ε.Π.&Ε. να ενημερώνει τον Βοηθό Αρχηγό (Δ) για περαιτέρω οδηγίες.

(2) Η διεξαγωγή διοικητικών ερευνών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Βοηθού Αρχηγού (Δ). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί να ανατεθεί σε μέλη της Δ.Ε.Π.&Ε. η διερεύνηση πειθαρχικών ή ποινικών υποθέσεων στις οποίες ενέχονται μέλη της Αστυνομίας.

(3) Η υιοθέτηση μηχανισμών που να αποσκοπούν στην πρόληψη, έλεγχο, εντοπισμό και πάταξη της αποκλίνουσας ή/και παραβατικής συμπεριφοράς από μέλη της Αστυνομίας.

(4) Η συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας, καθώς και την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, με γνώμονα την πιστή συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας που τις διέπει.

(5) Η διεξαγωγή, με ή χωρίς προειδοποίηση, τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων των αστυνομικών Τμημάτων, Υπηρεσιών, Μονάδων, Διευθύνσεων, καθώς και των οικείων τους Κλάδων, Κλιμακίων, Σταθμών κ.λπ. για διαπίστωση κατά πόσο η εκτέλεση των αστυνομικών καθηκόντων γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των Αστυνομικών Διατάξεων, εγκυκλίων και οδηγιών του Αρχηγού Αστυνομίας. Μεταξύ άλλων, να επιθεωρούν και ελέγχουν τα πιο κάτω:

(α) Βαθμό ετοιμότητας, επαγρύπνηση και επάρκεια των μελών.

(β) Πειθαρχία, στολή και εμφάνιση των μελών.

(γ) Ορθή χρήση, συντήρηση και φύλαξη κυβερνητικής περιουσίας, οχημάτων, οπλισμού, πυρομαχικών και άλλου εξοπλισμού.

(δ) Ασφάλεια, συντήρηση και καθαριότητα κτιριακών εγκαταστάσεων, περιφραγμένων χώρων και άλλων υποδομών.

(ε) Τήρηση μητρώων εγκλημάτων, ορθής πορείας και διερεύνησης υποθέσεων, καθώς και διακίνησης των ποινικών φακέλων.

(στ) Καθυστερήσεις, παρατυπίες κ.λπ. στην εξέταση Ποινικών και Πειθαρχικών υποθέσεων.

(ζ) Καταχώρηση, ασφαλής φύλαξη, διακίνηση και διάθεση τεκμηρίων.

(η) Συνθήκες κράτησης, διατροφή και μεταχείριση κρατουμένων.

(θ) Διαδικασίες, τρόποι και μέθοδοι για αποτελεσματική αστυνόμευση.

(ι) Εκτέλεση ενταλμάτων, διαταγμάτων και άλλων εντολών (δικαστικές, στρατιωτικές κ.ά.).

(ια) Ορθή συμπλήρωση και ενημέρωση των εντύπων / μητρώων, μηχανογραφημένων και μη.

(ιβ) Έλεγχος βιβλίων και εντύπων που προορίζονται για καταστροφή, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Α.Δ. 1/45.

(6) Η υποβολή εισηγήσεων με σκοπό την αναβάθμιση των ακολουθούμενων εσωτερικών πρακτικών ή διαδικασιών και τη βελτίωση του έργου της Αστυνομίας.

(7) Η εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων τους ανατεθούν από τον Αρχηγό Αστυνομίας.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες